Bruulsema en Bruursema Genealogie!

Print Voeg bladwijzer toe

Documenten


Treffers 1 t/m 20 van 20     » Zie Galerij

   

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Info   Verbonden met 
1
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
2
Beiler verzetsman handelde uit overtuiging
Beiler verzetsman handelde uit overtuiging
 
3
Doopaangifte Aafke
Doopaangifte Aafke
 
4
Eindelijk een monument voor gefusilleerde verzetsmensen
Eindelijk een monument voor gefusilleerde verzetsmensen
 
5
Geboorte en Overlijdens registratie uit Drents Archief
Geboorte en Overlijdens registratie uit Drents Archief
Eigenaar/Bron: Drents Archief
 
6
Geboorteaangifte van Clasine Bruilsema
Geboorteaangifte van Clasine Bruilsema
 
7
Geboorteaangifte van Derk Derks Bruilsema
Geboorteaangifte van Derk Derks Bruilsema
Op heden den dertienden april achtienhonderd en vijfendertig des middags om twaalf uren is voor ons Hendrik Willem van Giffen, Wethouder der Stad Groningen Speciaal belast met de functie van Officier van den Burgerlijken Stand verschenen :Johan Marius BuschAdamani oud vierentwintig jaren, Student in de medicijnen alhier woonachtig, dewelke geassisteerd door twee getuigen, de eerste Reinoldus Jacobus Tellegen, oud drieentwintig jaren, Student, de tweede Wessel Ottenhoff oud vierenvijftig jaren, zonder beroep, beide alhier woonachtig, heeft verklaard, dat Afien Bruilsema oud vijfendertig jaren, zonder beroep, geboren te Zandeweer, wonende te Groningen, ongehuwd, op den twaalfden deser des nachts te half drie uur verlost is alhier aan de A.Sch.Tn.11?? van eenen Zoon, dewelke genaamd zal worden Derk Derks. Tengevolge van deze verklaring hebben wij de tegenwoordige acte opgemaakt die door den aangever/welkebij de verlossing heeft geassisteerd/ getuigen en ons na voorlezing is getekend,

J.M.BuschAdamani H.W.van Giffen

W.Ottenhoff

R.J.Tellegen

G.A.Stratinge
 
8
Geboorteaangifte van Jacoba Bruisma
Geboorteaangifte van Jacoba Bruisma
Op heden den vijfden July achtienhonderdvijfentwintig des middags om twaalf uren is voor ons Pieter Roelfzema wethouder der Stad Groningen Speciaal belast met de functien van officier van den Burgerlijken Stand verschenen Joskia Wientjes van Uildriks oud tweeentwintig jaren Student in de medicijnen alhier woonachtig, dewelke geassisteerd door twee getuigen de eerste Gozewinus Acker Stratinge oud eenentwintig jaren Student, de tweede Friedrik Wilhelm Schluke oud vierenvijftig jaren, Vader in het Nosocomium Academikum te Groningen beide aldaar woonachtig heeft verklaard, dat Aafien Bruisma oud vijfentwintig jaren, zonder beroep, wondende te Groningen ongehuwd op den derden dezen des morgens om zeven uren verlost is alhier in het Nosocomium voornoemd, van een dochter dewelke genaamd zal worden Jacoba. Tengevolge van deze verklaring hebben wij de tegenwoordige acte opgemaakt deze door den aangever getuigen en ons na voorlezing is getekend,

J.Wientjes van Uildriks

P.Roelfzema

F.W.Schluke

G.A.Stratinge
 
9
Geboorteaangifte van Jan Jacob Bruilsema
Geboorteaangifte van Jan Jacob Bruilsema
 
10
Geboorteaangifte van Willem Bruursema
Geboorteaangifte van Willem Bruursema
Op heden den vijftienden April achtienhonderd negentwintig des voordemiddags om elf uren is voor ons Hendrik Willem van Giffen wethouder der Stad Groningen Speciaal belast me de functien van Officier van den Burgerlijken Stand verschenen Marius Jan Keiser oud tweeentwintig jaren Student in de Medicijnen alhier woonachtig, dewelke geassisteerd door twee getuigen de eerste Bernard Johan Robbert van Hasper (of Haspes, of Haspelt , L.B.) oud tweeentwintig jaren, de tweede Jonas David Oppenheim oud eenentwintig jaren beide studenten alhier woonachtig, heeft verklaard , dat Aaffien Bruursema oud negentwintig jaren, zonder beroep, wonende te Groningen, ongehuwd, op den veertienden dezer des morgens om half acht uren verlost is alhier in het Nosocomium Academicum van eenen Zoon, dewelke genaamd zal worden Willem. Tengevolge van deze verklaring hebben Wij de tegenwoordige Acte opgemaakt die de aangever/welke bij de verlossing geassisteerd/ getuigen en ons na voorlezing is getekend,

J.D.Oppenheim

H.W.van Giffen

M.J.Keiser

B.J.R.van Haspelt
 
11
Het bonte leven van Wessel Ottenhoff en Antje van Raab
Het bonte leven van Wessel Ottenhoff en Antje van Raab
 
12
Overlijdens akte Burgerlijke stand
Overlijdens akte Burgerlijke stand
 
13
Overlijdensaangifte van Afien Bruilsema
Overlijdensaangifte van Afien Bruilsema
In het jaar duizend achthonderd eenenveertig den dertienden der maand Mei, zijn voor ons Wethouder,ambtenaar van den burgerlijkenstand der Gemeente Groningen, Arrondissement en Provincie Groningen verschenen: Wessel Wessels, oud dertig jaren, van beroep voormanst*****, en Wessel Ottenhoff oud eenenzestig jaren , zonder beroep, beide alhier wonende, geen nabestaanden van den overledenen, welke ons hebben verklaard, dat heden nacht te een uur binnen deze Gemeente is overleden Afien Bruilsema bijna eenenveertig jaren oud, van beroep arbeidster geboren te Zandeweer, laatst gewoond hebbende in de Kruisstraat,**********************, tweehonderd achtenvijftig, ongehuwd, dochter van Derk Derks Bruilsema, van beroep arbeider, zijnde de woonplaats onbekend, en van wijlen Grietje Pieters. Vanwelke aangifte en verklaring deze akte is opgemaakt, en ingeschreven op de beide dubbelen van het Overlijdensregister dezer Gemeente, en is deze akte nadat deze *********was voorgelezen, door de getuigen *********** ons getekend,
W. Ottenhoff
W. Wessels
 
14
Overlijdensadvertentie
Overlijdensadvertentie
Overlijdensadvertentie uit de Nieuwe Leidse Courant van 23 juli 1977
https://leiden.courant.nu/issue/NLC/1977-07-23/edition/0/page/12
 
15
Overlijdensadvertentie
Overlijdensadvertentie
 
16
Overlijdensadvertentie
Overlijdensadvertentie
 
17
Overlijdensadvertentie
Overlijdensadvertentie
 
18
Overlijdenskaart Lambertus Bruulsema
Overlijdenskaart Lambertus Bruulsema
 
19
Trouwkaart Albert Bruulsema en Klaske Weima.
Trouwkaart Albert Bruulsema en Klaske Weima.
 
20
Voorouders
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
Eigenaar/Bron: https://www.jweima.net